Den ekstra hånd - top Antenneforeningen Vejen - topannonce Skjern Bank - vi er lige i Bramming

Et nyt, stort erhvervsbyggeri er på vej i Vejen.

 

(læs videre under annoncen)

Nørregaard biler - bund 

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det er ifølge vores oplysninger, Naturli' Foods, der producerer plantebaserede fødevarer, der har købt en stor erhvervsgrund på Norgesvej af Vejen Kommune.

Firmaet holder i dag til i bygningerne, der tidligere husede margarinefabrikken Grønvang på Vestergade/Grønvangsalle i Vejen, men der er nu behov for at udvide med en ny fabrik på Norgesvej, men de eksisterende anlæg fortsætter.

Planerne kræver dog en ny lokalplan, som politikerne skal se på i starten af det nye år.

I sagsfremstillingen til politikerne lyder det:

»Vejen Kommune har modtaget en henvendelse fra en virksomhed, som ønsker at etablere deres fødevareproduktion på et areal syd for Norgesvej i Vejen. Området er ved eksisterende lokalplan udlagt til erhvervsområde, og den gør det muligt at etablere virksomhed med den ønskede anvendelse. Idet virksomhedens produktion kræver bygninger i en højde, der er udover det, der gives mulighed for i eksisterende lokalplan, er der udarbejdet et forslag til en ny lokalplan.

Lokalplanen har til formål at fastholde områdets anvendelse til erhvervsformål. Derudover fastsætter lokalplanen bestemmelser for områdets bebyggelse og indretning, herunder placering af høje bygninger og anlæg. Den sikrer desuden, at høje bygninger påvirker oplevelsen af det åbne land mindst muligt.

I lokalplanen er der givet en generel mulighed for at bebyggelse kan opføres i en højde af maksimalt 15 meter. Derudover er der udlagt to delområder til bebyggelse med en højde på maksimalt 30 meter. I hvert delområde gives desuden mulighed for at bygge mere end den generelt fastsatte bebyggelsesprocent på 50.

Idet lokalplanområdet ligger på kanten mellem by og land, har der ved fastsættelsen af lokalplanens bestemmelser været arbejdet særligt med tilpasning til det åbne land omkring Estrup Skov øst for lokalplanområdet. Der stilles på den baggrund krav om, at der etableres beplantningsbælte i lokalplanafgræsningen mod Skovgårdsvej. Beplantningsbæltet medvirker til at opbløde overgangen fra erhvervsområdet med høje bygninger, til det åbne land. Derudover fastsætter planen bestemmelser om, at facader i en højde over 8,5 meter skal fremstå i lyse farver, gerne med et farvespil, der harmonerer med himmelfarverne. Der må endvidere ikke ske belysning af facader over samme højde. Der kan gives tilladelse til opsætning af solceller på facaderne, såfremt det kan udføres uden de landskabelige interesser i væsentlig grad tilsidesættes. Påvirkningen af landskabet er vurderet på baggrund af visualiseringer.

For at sikre, at erhvervsområdet fremstår som et samlet hele, i samspil med det øvrige erhvervsområde mod nord, stilles der krav om, at arealer mod Norgesvej udlægges med grønne, beplantede arealer. Der gives mulighed for at opsætte trådhegn omkring de enkelte ejendomme, men for at sløre det industrielle udtryk skal de foranliggende arealer tilplantes med enkeltstående træer.

Området er omfattet af kommuneplanramme 1.E.03, som beskriver at bebyggelseshøjden i området ikke må overstige 11 meter. Derfor udarbejdes tillæg 5 til Kommuneplan 2021, der udlægger et nyt rammeområde 1.E.18, der giver generel mulig­hed for øget bygningshøjde og derudover øget bebyggelsesprocent i afgrænsede områder.

Planerne er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Med de beskrevne bestemmelser for bygningsplaceringer, beplantning og materialer samt bestemmelser for grundvandssikring, vurderes planerne ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.©

Udkastet til lokalplanen kan ses her:

https://firstagenda-4.s3.eu-west-1.amazonaws.com/c86916b3-5ca5-4825-aeda-69cb62cc6896?X-Amz-Expires=300&response-content-disposition=inline%3B%20filename%20%3D%22document.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27document.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIJGTA5G4BPAFBBVQ/20211228/eu-west-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211228T133111Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=55f826b41f60db1ad9f5afb3ca7fd3d33ab89bdf86cbad8127af190c449b4211

 

(Foto: migogvejen©)

Toyota - aygo 

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Der er lavet et nyt samarbejde på klimeområdet her i kommunen.

- De fem landbrugsorganisationer er nu officielle klimapartnere, og de har forpligtet sig til at arbejde aktivt for at nedbringe CO2-udledningen gennem forskellige initiativer, skriver Vejen Kommune i en pressemeddelelse.

 

(læs videre under annoncen)

CS Pølsemageri - smørrebrød 

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Flere møder mellem Vejen Kommune og landbrugets organisationer har ført til et kommissorium, der blandt andet indeholder en forventningsafstemning samt en underskrevet partnerskabsaftale på klimaområdet.

- Gennem et klimapartnerskab med kommunen får de deltagende organisationer hjælp til at lave CO2-regnskab og identificere mulige klimaforbedringer, lyder det i pressemeddelelsen.

Vejen Kommune er et landbrugsland og har samtidig ikke en stor produktion af vedvarende energi.

Dermed har kommunen og dens virksomheder samlet set en relativ stor udledning af CO2.

- I december 2015 underskrev 195 lande Paris-aftalen, der sigter mod, at den globale temperaturstigning skal holdes under to grader. Aftalen var et vigtigt skridt i retning af, at verdens lande tager medansvar for at bekæmpe klimaforandringerne og skabe mulighederne for god fremtid for klodens befolkning, forklarer kommunen.

- Lokale samarbejder og partnerskabsaftaler kommer til at fylde meget på klimaområdet. Som kommune kan vi ikke komme i mål alene. Det er vigtigt, at vi finder løsninger sammen, så vi kan hjælpe og understøtte hinanden, pointerer borgmester Egon Fræhr (V).

Han ser det ligeledes som en nødvendighed at få lavet aftaler med flere klimapartnere, så det sikres, at målene nås.

Landbrugsorganisationerne og Vejen Kommune ønsker alle at tage et nødvendigt, lokalt medansvar.

Hermed indgår parterne et klimapartnerskab om at arbejde for at opnå Parisaftalens mål. Det betyder, at der målrettet arbejdes for, at Vejen Kommune - som geografisk område - senest i 2050 er en klimaneutral kommune og har reduceret sin CO2-udledning til netto-nul. Ligeledes skal det sikres, at kommunens store areal bliver robust og modstandsdygtig over for oversvømmelser og andre kommende gener fra klimaforandringer.

Mere konkret betyder det, at parterne i fællesskab vil arbejde for at etablere lavbundsprojekter, en græsproteinfabrik, et biogasanlæg samt at sikre, at landbruget skaber en bæredygtig selvforsyning, herunder at de fortsat forelægger klimaregnskab på gårdniveau og anvender den nyeste teknologi.

- I forvejen er landbruget et af de erhverv, der i mange år har arbejdet med klimaregnskaber, fortæller Christian Lund, der er formand Sønderjysk Landboforening.

- Allerede i dag arbejder alle landmænd for at have styr på input og output af CO2 på produktionen af deres animalske produkter, pointerer han.

Det kommende byråd har intentioner om at etablere et paragraf 17 stk. 4 udvalg med klima som overskrift.

Her er det muligt at tage virksomheder og andre interessenter ind som en del af udvalget, der skal medvirke til at inspirere klimarbejdet.

Udvalget vil blive nedsat i første kvartal. På den måde sikres det, at der bliver lavet hensigtserklæringer og partnerskabsaftaler med flere virksomheder og andre organisationer blandt andet inden for områderne energi og transport.


 

På billedet er det øverst fra venstre Hans Peter Hansen, Kolding Herreds Landbrugsforening, Vagn Sørensen, formand for udvalget for teknik og miljø og Niels Therkildsen fra samme udvalg.

Siddende er det Henrik Bertelsen, Familielandbruget Sydvest, H.C. Gæmelke, formand Jysk Landbrug, borgmester Egon Fræhr, Christian Lund, formand Sønderjysk Landboforening, og Antoni Stenger, Sønderjysk Familielandbrug. (Foto: Vejen Kommune)

 

 

Der har været godt gang i salget af erhvervsjord her i kommunen i år.

Vejen Kommune har både oplevet en stor efterspørgsel på erhvervsjord, men helt konkret også et stort salg af erhvervsgrunde i 2021.

- Efter nogle års stilstand er der ved at komme gang i markedet igen, og på rådhuset kan man samtidig mærke, at erhvervslivet udefra har fået øje på Vejen Kommune. I 2021 er der kommet henvendelser fra lokale virksomheder, men også fra nationale virksomheder og fra udlandet, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

I alt har Vejen Kommune solgt mere end 170.000 kvadratmeter erhvervsjord fordelt på ni handler.

Handlerne fordeler sig over hele kommunen. Der er solgt erhvervsjord i både Brørup, Bække og Holsted samt i Skodborg og Vejen. Borgmester Egon Fræhr glæder sig over, at det er flere steder i Vejen Kommune, at der er interesse i at bygge nyt:

- Vi får fortsat en del nye henvendelser vedrørende ledige erhvervsarealer. Salg af erhvervsjord er typisk en længere proces. Derfor er det også glædeligt, at vi allerede nu ved, at der er handler på vej i første kvartal af 2022, fastslår Egon Fræhr, der altid har lagt stor vægt på, at Vejen skal være en erhvervsvenlig kommune.

Protræ i Skodborg er en af de virksomheder, der har købt erhvervsjord i 2021.

- Her har de oplevet en generel stigende aktivitet i byggebranchen de senere år, og væksten har været særdeles markant. Protræ er en del af den franske byggevare-koncern Saint-Gobain. De oplever en konstant, stigende efterspørgsel fra deres kunder på både handlede og egenproducerede varer. En stigning, som de både ser som en konsekvens af et marked i generel vækst, men også som følge af stigende behov for bæredygtige byggematerialer, skriver kommunen videre.

- Det er naturligvis enormt positivt for virksomheden, og det skaber unægtelig et behov for, at vi hele tiden tilpasser vores kapacitet. Derfor har vi blandt andet valgt at opkøbe jord ved siden af vores nuværende arealer i Skodborg. Et opkøb på mere end 23.000 kvadratmeter, der skal sikre vækstmulighederne for Protræ i de kommende år, fortæller Thomas Skriver Nielsen, der er forretningsudviklingschef hos Protræ.

Virksomheden roser samarbejdet med Vejen Kommune. I hele processen har der været en løsningsorienteret og handlekraftig tilgang til opgaven.

- Også hos Jysk Plast Industri er der roser til Vejen Kommune. Virksomheden har købt et erhvervsareal på ca. 3200 kvadratmeter i Bække, hvor de er godt i gang med at bygge en hal på 600 kvadratmeter, der ligeledes indeholder en lejlighed samt et kontor og andre fællesfaciliteter. Og på sigt ønsker de at udvide medarbejderstaben med en dygtig lærling. Investeringen er et led i et generationsskifte, og LarsOle og Thomas Kjær Jensen forventer at være indflytningsklar i 1. kvartal 2022, lyder det i pressemeddelelsen.

- Vejen Kommune har været en rigtig god samarbejdspartner i projektet. Da vi skulle have byggetilladelse, var vi til formøde, og det var godt givet ud. Vi skitserede, hvad vi havde af planer, og kommunen var meget løsningsorienteret. Sammen fik vi afstemt forventningerne omkring ansøgningsmaterialet og tidsplanen, fortæller LarsOle Kjær Jensen, der er direktør for Jysk Plast Industri.

Med de mange handler på både erhvervsarealer og byggegrunde og udvidelse af eksisterende virksomheder er det ikke så sært, at der har været travlhed blandt mange af kommunens afdelinger. Udover salgsteamet og byggesagsbehandlerne inddrages medarbejdere fra erhvervsmiljø og infrastruktur typisk også afhængig af virksomhedernes behov. Derudover er lokalplanlæggere og Jobcentret også involveret, og ikke mindst kommunens tætte samarbejdspartnere så som forsyningsselskaber.

- Generelt har Vejen Kommunes medarbejdere nogle rigtig gode dialoger med de virksomhedsejere, der henvender sig. Når man ønsker at købe erhvervsjord, er der mange forhold, der skal afklares, og her hjælper vi virksomhederne så meget som muligt, og helst så de kun har en kontaktperson i forløbet. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på et godt samarbejde på tværs af organisationen, understreger Peter Hansen, der er chef for Teknik & Miljø i Vejen Kommune.

 

Billedet:

LarsOle og Thomas Kjær Jensen fra Jysk Plast Industri er nogle af dem, der har købt erhvervsjord i Vejen Kommune i 2021. Her er det fra firmaets rejsegilde. (Foto: migogvejen©)

 

 

Så er der igen kommet liv i den tidligere tøjbutik på Søndergade 2-4 i Brørup.

 

(læs videre under annoncen)

MC Syd bundannonce

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det er dog i en helt anden branche - computerverdenen.

Det er Mickey Rasmussen, der efter seks år som it-administrator på en lokal virksomhed går egne veje.

- Der skulle ske noget, og det er noget, jeg har tænkt på længe og glæder mig til for alvor at komme i gang, siger Mickey Rasmussen til migogvejen.

Fra starten er han alene i butikken, men på sigt håber han, at der bliver behov for at få flere ind.

Målet med computerbutikken er hjælp til privatkunder og mindre virksomheder, og de første computere har allerede været inde og blive repareret.

Han er også klar til at rykke ud og hjælpe på virksomheder, der har akutte problemer.

I butikken vil der blive lejlighed til at købe computere, men der vil ikke blive et stort lager. Der vil være udstillingsmodeller, som så kan bestilles hjem til kunden.

- I de fleste tilfælde vil jeg kunne skaffe det fra den ene dag til den anden, noterer Mickey Rasmussen, der har lejet sig ind i lokalerne, hvor der er go' plads.

- Jeg overvejer, om der skal laves noget lanparty og måske kurser, for jeg har tidligere undervist i it, fortæller initiativtageren til it-firmaet, Supporty.

De fleste har svært ved at følge med udviklingen i computerverdenen, og som han siger:

- Bilen skal starte, når du drejer nøglen om morgenen. Sådan har mange det også med deres computer. Hvis bilen ikke vil starte, tager man fat i en mekaniker – hvis det er computer, er vi klar til at hjælpe.

(Foto: migogvejen©)

377x300 Tove Klose 2021 november

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Vejen Kommune indtager førstepladsen, når det gælder hurtigheden for sagsbehandling af landmænds ansøgninger om husdyrgodkendelser.

 

(læs videre under annoncen)

 

Nørregaard biler - bund

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Med mere end 4000 arbejdspladser udgør landbrug- og fødevareerhvervet den største branche i Vejen Kommune.

Derfor har denne branche også en naturlig stor fokus blandt en del af kommunens administrative medarbejdere inden for blandt andet miljøgodkendelser, byggesagsbehandling og husdyrgodkendelser.

Sidstnævnte gør Vejen Kommune så godt, at de indtager en førsteplads i Miljøstyrelsens opgørelse over sagsbehandlingstider for 2020.

- Med 33 sager og en gennemsnitlig behandlingstid på 1,7 måneder kan det ikke gå meget hurtigere, og det giver tilfredse kunder, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

- En af dem, der har nydt godt af kommunens arbejde på området, er landmand Kasper Egegaard Nielsen. Han ejer en større ejendom vest for Holsted på kommunegrænsen mellem Esbjerg og Vejen, hvor han har søgt tilladelse til et barmarksprojekt til 1500 køer  med plads til kalve og opdræt.

- På et opstartsmøde sammen med kommunens sagsbehandlere orienterede Kasper Egegaard Nielsen om planerne for projektet. Her blev han mødt af en positiv tilgang, som fortsatte, indtil den endelige miljøgodkendelse var på plads, lyder det videre.

- En hurtig og professionel sagsbehandling er altid at foretrække, så længe kvaliteten er i top, hvilket den er hos Vejen Kommune. En hurtig sagsbehandling giver mulighed for at sætte skub i projekter, så de ikke »hænger fast« et sted, som vi ikke har indflydelse på, lyder det fra landmanden ifølge pressemeddelelsen.

Korte sagsbehandlingstider er med til at skabe vækst og arbejdspladser i kommunerne, og netop derfor sætter Vagn Sørensen (V), der er formand for Teknik & Miljø, stor pris på anerkendelsen:

- Det er dejligt, at det bliver bemærket, når medarbejdernes store arbejdsindsats bærer frugt. Titlen som landets hurtigste kommune til at sagsbehandle husdyrgodkendelser er noget, der er arbejdet henimod gennem længere tid, fortæller Vagn Sørensen, formand for Udvalget for Teknik & Miljø.

Det er Miljøstyrelsen, der hvert år samler og opgør sagsbehandlingstiden for husdyrgodkendelser fra landets kommuner.

Se opgørelsen samt tidligere opgørelser via linket herunder:

https://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/sagsbehandlingstider/

(Genrefoto: LLN Press©)

 

Toyota - aygo

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

Pakkerne vælter i disse dage ind i de forskellige pakkeshops, og du risikerer at skulle køre langt efter dine pakker.

 

(læs videre under annoncen)

KK Partner bund rettet

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Vi får 250-300 pakker ind dagligt lige nu, og hvis kunderne ikke kommer og henter deres pakker ret hurtigt, risikerer vi at skulle sige stop til flere pakker, så folk skal køre til måske Brørup eller Vejen for at hente dem, fortæller souschef Anders Skøtt Gjerlevsen, Dagli'Brugsen i Askov.

Han er igen i dag ved at finde plads til pakkerne, men der kan komme så mange, at der bliver fyldt op, og så forsøger leverandøren at finde andre steder at aflevere dem.

- Vi kan derfor kun opfordre til, at folk henter deres pakker hurtigst muligt, noterer Anders Skøtt Gjerlevsen overfor migogvejen.

Butikken modtager pakker fra PostNord, GLS og DAO, og der kommer rigtig mange af dem. Der har været gang i dankortene i forbindelse med Black Friday.

- Jeg har også en fornemmelse af, at folk har været tidligere ude med deres bestillinger i år af frygt for leveringsproblemer, fortsætter souschefen.

Han håber, folk vil komme og hente deres pakker hurtigst muligt, så der er plads til alle. Går der for lang tid, sendes pakkerne automatisk retur efter en vist antal dage afhængig af pakkeleverandøren.

- Det er ikke noget, vi køre gøre noget ved, så det er vigtigt at få dem hentet senest på det tidspunkt, men meget gerne før, understreger Anders Skøtt Gjerlevsen.

I brugsen i Askov ligger der små pakkesedler, som han håber folk vil udfylde og have legimitationen klar, når de skal hente en eller flere pakker.

(Fotos: migogvejen©)

 

pakker 21 02

pakker 21 03

 

Schela Plast i Lindknud kan nu fejre 50 års jubilæum.

 

(læs videre under annoncen)

Raco dispenser

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Schela Plast blev grundlagt i 1971 og producerer plastemballage-løsninger til husholdning, personlig pleje, fødevare- og kemisk industri og blev i februar en del af Robinson Packaging, hvilket har styrket muligheden for at tilbyde komplette emballageløsninger, skriver firmaet i en pressemeddelelse.

Schela Plast beskæftiger 45 ansatte.

- Bæredygtighed har altid været en del af virksomhedens kultur lige fra bæredygtige produkter og drift til socialt ansvar for deres ansatte, samfund og miljø, lyder det videre.

- Med omfattende brug af genbrugsplast tilbyder virksomheden blæsestøbte emballager til en bred vifte af flasker og dunke.

Schela Plast-teamet en integreret del af et projekt, der skal styrke genanvendelsen af husholdningsplastaffald i Danmark.

Firmaet støtter også lokalt ved at ansætte folk, der er faldet ud af arbejdsmarkedet på grund af fysiske eller mentale begrænsninger og vejleder og hjælper dem med at udvikle deres karriere.

Det var med til at sikre firmaet kommunens virksomhedspris:

- I er rummelige og tålmodige og er klar til at hjælpe dem, der har udfordringer på arbejdsmarkedet, lød det bl.a. fra Frank Schmidt-Hansen (K), formand for Udvalget for arbejdsmarked og integration, ved overrækkelsen i fjor.

Senest har Schela Plast modtaget Børsens Gazellepris.

(Foto: Mentor Heidi Petersen, direktør Morten Jeppesen og produktionschef Hans Jørgen Hansen omgivet af formanden og næstformanden fra kommunens udvalg for arbejdsmarked og integration, Frank Schmidt-Hansen og Niels Therkildsen, ved overrækkelsen af viksomhedsprisen i fjor. Foto: LLN Press©)

 

migogvejen besøgte firmaet i forbindelse med prisoverrækkelse:

https://migogvejen.dk/nyheder/erhverv/3103-prisen-blev-overrakt

377 x 300 IT El Teknik

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Til maj ventes et nyt tankanlæg og en ny dobbelt vaskehal at stå klar i Vejen.

 

(læs videre under annoncen)

Lindals Foto - julefotografering 2021

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det er Kvickly i Vejen, der står bag projektet, der placeres i området, hvor Læborg Autohandel tidligere holdt til.

- Jeg forventer, det er klar 1. maj samtidig med de andre butikker, fortæller varehuschef Henrik Christensen til migogvejen.

Dermed hentyder han til Schousen og Harald Nyborg, der etablerer butikker på grunden.

Kvickly står bag etableringen af et OK-tankanlæg og en dobbelt vaskehal.

- Vi mener, der er behov for to vaskehaller, og alle undersøgelser viser, at der i mange år frem også vil blive kørt på benzin og diesel, siger Henrik Christensen videre.

- Med brændstofsalget og vaskeanlægget får vi et ben mere at stå på, fortsætter Henrik Christensen og er ikke i tvivl om, at beliggenheden er den helt rigtige.

Der er masser af trafik på stedet, så investeringen på op mod de 10 millioner kroner finder han rigtig.

Om årsagen til, at der etableres to vaskehaller, er klar:

- Hvis der holder to biler i en kø, vil folk køre videre, og her laves det også sådan, at vi udefra kan se, hvornår en vask er færdig og dermed kender ventetiden, forklarer Henrik Christensen.

Hele projektet etableres - naturligvis - efter de nyeste miljøregler, og der etableres bl.a. eget renseanlæg.

(Foto: migogvejen©)

377x300 VEJEN BC 2021

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

 

 

Igen i år er der mange, der søger julehjælp, og der er samtidig mange, der er klar til at støtte.

 

(læs viderer under annoncen)

377 x 300 Midtgaard Thomsen 21 01

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Dansk Folkehjælp får de fleste ønsker om julehjælp og skal derfor skaffe flest midler, men smilene er store.

- Det går rasende godt, men vi er ikke i mål endnu, lyder det fra den lokale formand i Dansk Folkehjælp, Preben Pedersen, til migogvejen.

Der kan søges måneden ud, så det er uvist, hvor mange der søger og efterfølgende godkendes, og det er naturligvis julehjælp til borgere i hele kommunen.

- Vi oplever en stor opbakning til sagen, noterer Preben Pedersen.

Det gælder både private og virksomheder.

- På valgdagen stod vi med raslebøssen i Vejen, Brørup, Holsted og Andst, og det gav 20.000 kroner, fortæller en tilfreds formand.

- Vi har bl.a. fået støtte fra Ewii, Kristuskirken og Rødding Bio, fortæller Preben Pedersen.

Ham møder vi hos Pagh Transport A/S på Park Alle i Vejen.

- Jeg har det rigtig godt med, at vi støtter julehjælpen, siger Preben Jørgensen til migogvejen.

Pagh Transport A/S har støttet med 10.000 kroner, og Preben Jørgensen håber, andre virksomheder også bakker op om julehjælpen, der for Dansk Folkehjælps vedkommende uddeles søndag 12. december.

Dansk Folkehjælps julehjælp lyder i år på 1800 kroner.

- Modtagerne får 1800 pr. pakke. I samarbejde med Ekstra Bladet og Rema 1000 får de et gavekort på 800 kroner til Rema 1000, og yderligere får de et gavekort på 1000 kroner til køb på en hjemmeside, forklarer Preben Pedersen.

(Foto: migogvejen©)

 

migogvejen har tidligere skrevet om julehjælpen:

https://migogvejen.dk/vejen/6074-hjaelp-til-julen-3

Vejen for dig - jul 2021

(tryk på annoncen og se mere)

 

Genåbningen af bagerbutikken i Nørregade i Vejen trækker ud.

 

(læs videre under annoncen)

CS Pølsemageri - smørrebrød

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Fredag aften blev et omklædningsrum på første sal af en bagbygningramt af brand, og det ødelagde strømforsyningen.

Første melding var, at butikken ville åbne søndag efter en dags lukning, men det var for optimistisk.

- Skaderne er åbenbart mere kompliceret, end en bager kan vurdere, skriver bagermester Brian Yde fra Byens Brød og Cafe på butikkens Facebook-side.

Han konstaterer med beklagelse, at butikken ikke kan åbne i denne uge.

Han håber, at der igen kan langes brød over disken tirsdag, men intet er afgjort endnu.

(Foto: migogvejen©)

Vejen IC - træning 2021

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->